Marine - Cleaned Options Available

Cat Fish
SAR13.04 / kg
Thkopia (Bolthi)
SAR21.74 / kg
Bullet Fish
SAR21.74 / kg
Hamoor Fillet
SAR69.57 / kg
Milk Fish
SAR21.74 / kg
Prawns Small
SAR21.74 / kg
Prawns Medium
SAR30.43 / kg
Prawns Big
SAR47.83 / kg
Lobster
SAR95.65 / kg
Tuna Black
SAR13.04 / kg
Tuna White
SAR21.74 / kg
Belt Fish (Vala)
SAR17.39 / kg