Flash sale

13h 50m 12s
King Fish Big 5Kg+
SAR52.39 / kg
Sheri Large
SAR41.09 / kg
Salmon 2KG to 3KG
SAR62.83 / kg
Najil Above 300GM
SAR39.13 / kg
Faskar Above 400GM
SAR30.43 / kg
Dwolmi Small
SAR17.39 / kg
Dwolmi Big
SAR21.74 / kg
Crab Normal
SAR13.04 / kg
Bagha (Makreal) Big
SAR17.39 / kg
Basage (Kilimeen)
SAR21.74 / kg
Sole Fish (Manthal)
SAR17.39 / kg
Squid Normal
SAR21.74 / kg
Catle Fish (Kathak)
SAR21.74 / kg
Gurgufan
SAR17.39 / kg
Neisar
SAR17.39 / kg
Belt Fish (Vala)
SAR17.39 / kg
Tuna White
SAR21.74 / kg
Tuna Black
SAR13.04 / kg
Lobster
SAR95.65 / kg
Prawns Big
SAR47.83 / kg
Prawns Medium
SAR30.43 / kg
Prawns Small
SAR21.74 / kg
Milk Fish
SAR21.74 / kg
Hamoor Fillet
SAR69.57 / kg
Bullet Fish
SAR21.74 / kg
Thkopia (Bolthi)
SAR21.74 / kg
Cat Fish
SAR13.04 / kg

Shop by Category

...

Fish & Seafood

Marine Fish, Freshwater Fish, Shellfish
Shop Now

Deal of the Day

King Fish Big 5Kg+
SAR52.39 / kg
Sheri Large
SAR41.09 / kg
Salmon 2KG to 3KG
SAR62.83 / kg
Najil Above 300GM
SAR39.13 / kg
Faskar Above 400GM
SAR30.43 / kg
Dwolmi Small
SAR17.39 / kg
Dwolmi Big
SAR21.74 / kg
Crab Normal
SAR13.04 / kg
Bagha (Makreal) Big
SAR17.39 / kg
Basage (Kilimeen)
SAR21.74 / kg
Sole Fish (Manthal)
SAR17.39 / kg
Squid Normal
SAR21.74 / kg
Catle Fish (Kathak)
SAR21.74 / kg
Gurgufan
SAR17.39 / kg
Neisar
SAR17.39 / kg
Belt Fish (Vala)
SAR17.39 / kg
Tuna White
SAR21.74 / kg
Tuna Black
SAR13.04 / kg
Lobster
SAR95.65 / kg
Prawns Big
SAR47.83 / kg
Prawns Medium
SAR30.43 / kg
Prawns Small
SAR21.74 / kg
Milk Fish
SAR21.74 / kg
Hamoor Fillet
SAR69.57 / kg
Bullet Fish
SAR21.74 / kg
Thkopia (Bolthi)
SAR21.74 / kg
Cat Fish
SAR13.04 / kg